1. تعاریف

منظور از حمایت در این بخش ارسال فیلم و اعزام فیلمساز، تامین هزینه تبلیغات و پشتیبانی فنی و اجرایی در مجامع بین المللی است که به منظور ایجاد فضای مناسب جهت عرضه محصولات فرهنگی در سطح بین المللی و کمک به بالاتر رفتن استاندارد تولیدات داخلی انجام می شود.

میزان حمایت در این بخش بر اساس آیین نامه حمایتی مصوب مرکز ، متناسب با بودجه بخش بین الملل مشخص خواهد شد.

  1. مراحل جلب حمایت و گردش کار:

2-1-  پس از تسویه حساب و تحویل فیلم به آرشیو، آثار تولید شده در مرکز توسط امور بین الملل بررسی شده و برنامه مربوطه جهت پشتیبانی و ارسال آنها برای فیلمساز، معاونت های مربوطه و مدیر عامل از طریق ایمیل ارسال می شود.

2-2- در مورد تولیدات خارج از مرکز با درخواست کتبی تهیه کننده و عقد قرارداد مر حله قبل نسبت به آنها اعمال می گردد.

2-3- مجموع فیلم های دریافتی در بند 1 و 2 در صورت تصویب مدیر عامل طبق آیین نامه حمایتی مصوب مرکز شامل حمایت های زیر می گردند:

الف: پشتیبانی فنی جهت ارسال فیلم ها به جشنواره های منتخب از سوی مرکز شامل:

 ساخت اکانت ویمئو، عضویت در سیناندو، ثبت نام از طریق سایت های فیلم فری وی و شورت فیلم دی پات و ... است.

ب: پشتیبانی فنی جهت نمایش و شرکت در جشنواره ها شامل:

ارسال لینک ویمئو، آماده سازی دی سی پی ، تهیه هارد و ارسال از طریق تی ان تی یا دی اچ ال می باشد.

2-4- تبلیغات برای آثار ارسال شده شامل تهیه کاتالوگ و بروشور به زبان انگلیسی و همچنین تبلیغات در سایت، شبکه های اجتماعی و مجامع بین المللی.

2-5- پس از پذیرفته شدن فیلم در جشنواره های بین المللی، جهت حمایت از اعزام کارگردان برای حضور در جشنواره دریافت نامه درخواست کتبی کارگردان الزامیست.

2-6- نامه درخواستی طبق آیین نامه حمایتی مصوب مرکز، توسط بخش بین الملل بررسی شده و در صورت تایید به تصویب  مدیر عامل می رسد.

تبصره: حمایت از  اعزام هر کارگردان برای فیلم پذیرفته شده در جشنواره های بین المللی در هرسال یکبار امکان پذیر است.

2-7- پشتیبانی خبری از نتایج کسب شده در جشنواره ها.

تذکر: در صورتیکه فیلمساز رأسا بخواهد اقدام به ارسال فیلم به جشنواره ها نماید می بایست موارد را به اطلاع مرکز رسانده و پس از تایید اقدام کند.