1. تعاریف

با نگاه به محورهایی نظیر بهره‌گیری از بخش خصوصی و عدالت گستری، موضوع تشکیل و حمایت از خانه های مستند در دستور کار قرار گرفت؛ ارتقای کمی و کیفی، و تشکیل حلقه‌های نقد و نظر که موجب تبادل تجربه و دانش در میان مستندسازان استانی می شود، از جمله اهداف این فعالیت است. محل استقرار خانه های مستند توسط اداره کل و حمایت های مالی توسط مرکز انجام می شود و با نظارت اداره کل ارشاد استان ها پس از ثبت رسمی وحقوقی به فعالیت می پردازند .

میانگین حمایت خانه مستند مبلغ 180000000 ریال در برنامه سال 1398 پیش بینی شده است.

  1.  مراحل جلب حمایت و گردش کار :
  2. خانه های مستند که با هماهنگی ادارات کل استان مربوطه تاسیس و ثبت حقوقی شده اند ، با در نظر گرفتن پتانسیل های خود و استان مربوطه بصورت مکتوب  پیشنهاد یک فعالیت مرتبط مانند: برگزاری کارگاه ، جلسات نمایش و نقد  و یا برگزاری جشنواره های استانی را می دهند.
  3. برنامه پیشنهادی به انضمام ریز برآورد مربوطه توسط کمیته سه نفره معاون مستند، معاون مالی اداری و حقوقی(خزانه دار) و مدیر پژوهش بررسی و در صورت تایید، نحوه پرداخت مشخص و جهت تصویب به مدیر عامل ارجاع می شود.
  4. پس از تصویب مدیر عامل مبلغ تخصیص یافته  به حساب حقوقی مربوطه واریز می شود.
  5. خانه های مستند موظفند گزارش فعالیت خود را به مرکز اعلام نمایند.

*- بدیهی است بودجه هر استان متناسب با برنامه ارائه شده و پتانسیل های استان تخصیص داده می شود.

  1. این مراحل در مورد کمک های غیر نقدی و حمایت های فرهنگی نیز انجام می گردد.