شورای مستند

مرتضی رزاق‌کریمی

فرهاد ورهرام

محمد مقدم

معین کریم‌الدینی

دبیر شورا: هومن مرادی کرمانی

 

شورای انیمیشن

امیرمحمد دهستانی

مرتضی رزاق‌کریمی

مریم کشکولی نیا

بهرام عظیمی

امیر سحرخیز

دبیر شورا: رسول نبی ابهری