مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

مدیرعامل: سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد

88511241-42

mehdi.tabatabaeinejad@gmail.com

قائم‌مقام و معاون مستند: مرتضی رزاق‌کریمی

88516278 / 88511275

معاون اداری، مالی و حقوقی: عباس اسدالهی سهی

88756456

معاون انیمیشن: امیرمحمد دهستانی

88534605

مدیر روابط عمومی: شهنام صفاجو

88511289

safajou@gmail.com

مدیر امور مجامع و جشنواره‌ها: محمدرضا بهشتی منفرد

88528314

مدیر امور بین‌الملل: شیرین نادری

88518117 / 88511326

naderi@defc.ir

مدیر تحقیقات و پژوهش: سیدمجید رحیمی

88511466

مدیر امور اداری: علی عباس‌قلی‌زاده

88528316

مدیر امور مالی: ناصر محسنی

885128310

مدیر امور بازرگانی: بهمن نورایی بیدخت

88528312

مسئول فنی: رضا الماسی

88528313