فصلنامه تخصصی سینما حقیقت (شماره پنجم)


رویداد ها و گزارش:
 یاد آلبرت مایسلز- یاد مرحوم مرتضی ندایی- گزارش برگزاری اولین جشنواره فیلم های علمی اهواز- از سالی که گذشت

پرونده: اینترنت و سینمای مستند
 مقدمه ای بر اینترنت و جهان مستند- عرصه مستند دیجیتال: چالشی برای نظریه پردازان سینمای مستند- رایانه به مثابه رسانه ای دیگر- مستند آنلاین- مستند و مستندسازی در عصر اینترنت و رسانه های نوین- تاثیرات مفاهیم و ساختارهای سینمای مستند بر فعالیت مستند در اینترنت- نگاهی به فیلم «زندگی در یک روز»- یادداشتی بر مستند «ما»- فیلم مستند و اینترنت- آزادی اطلاعات در مستند «اینترنت باز مادرزاد- معرفی نمونه هایی از مستندهای اینترنتی

حرفه مستندساز: پاتریشیو گازمن 
مروری بر زندگی و آثار- گفتگو با پاتریشو گازمن- تحلیلی بر نقش تصویر ویرانی در «شیلی، حافظه سرسخت»، «جزیره رابینسون کروزوئه» و «پرونده پینوشه»- فیلم شناسی و گزیده جوایز

گفتگو:
  گفتگو با محمدحسن دامن زن- گفتگو با محسن استادعلی- گفتگو با جوی بوینک

نگاه:
 نگاهی به مستند جایی برای زندگی- نگاهی به مستند خانه ای در مه- نگاهی به فیلم مستند «هنر و مهارت»- مروری بر مستندهای مهم سالی که گذشت

شرح مستند: 
گفتگو با لوسی واکر کارگردان مستند «حلقه تصادم»- نگاهی به مستند «حلقه تصادم» 
کتاب مستند:
 گفتگو با احمد طالبی نژاد درباره کتاب «واقعه در قاب»- کتاب شناسی سینمای مستند در ایران، از ابتدا تا امروز

کارگاه: مصاحبه در فیلم مستند 
 خوب گوش کنیم- روایت داستان با مصاحبه- ده نکته مهم در مصاحبه- چگونگی پرسیدن یک سوال در مصاحبه